Kurssisisällöt:

kaboompic 

Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa:

Seminaarissa esitellään erilaisia opetussovelluksia, joita voi käyttää perinteisellä tietokoneella, tabletilla ja / tai älykännykällä. Lähes kaikki esimerkkisovellukset ovat ilmaisia. Tavoitteena on tukea osallistujien omaa tietoteknistä osaamista aktivoivilla hands-on -harjoituksilla sekä antaa positiivisia kokemuksia opettamisen uusista tuulista tietotekniikan avulla.

Ta­voi­te
Koulutus tutustuttaa osallistujat erilaisiin sovelluksiin, joiden avulla tuetaan oppijoiden omaa aktiivisuutta, luovempaa työskentelyotetta sekä lisätään motivaatiota kielten opiskeluun (Creative Learning -appsit). Tutustumme seminaarissa myös kielten opettajien opetusvälineiksi soveltuviin ohjelmiin, joiden avulla oman oppimateriaalin ja erilaisten tehtävien sekä kokeiden suunnitteleminen on monipuolista ja mielekästä – jopa hauskaa ja helppoa. Koulutuksessa emme unohda myöskään kieltenopettajien laajaa materiaalipankki eli internetiä.

Sisältö
Sisällöltään koulutuksen tavoite on aina pedagoginen mielekkyys ja added value -ajattelun tukeminen. Sovelluksia ei siis esitellä ilman osallistujien pedagogisen osaamisen lisääntymisen ja opettajuuden päivittämisen ulottuvuuksia. Tämä tehdään erilaisilla keskusteluilla sekä jakamalla hyviä ideoita ja käytännön oppituntiesimerkkejä tietotekniikan implementoinnista kieltenopetukseen. Esimerkit ovat pääsääntöisesti englannin opetuksesta (kouluttajan oma tausta), mutta soveltuvat mainiosti muidenkin kielten opettamiseen. Tavoitteena on innostaa jokainen osallistuja kokeilemaan uutta aktivoivaa sovellusta omassa opetustyössään heti koulutuksen päätyttyä.

Koulutus sisältää luentoa, keskustelua, itsenäistä harjoittelua ja workshop-työskentelyä. Seminaari soveltuu kaikkien asteiden kieltenopettajille, sillä koulutuksessa tutustutaan uusiin opetusvälineisiin, joita opettajat itse suuntaavat omien oppijoittensa ikä- ja osaamistason mukaisesti.

 

Työkaluja kieltenopettajille – videot, YouTube & kuullunymmärtämistehtävät:

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien video-osaamista, antaa positiivisia tvt-kokemuksia sekä auttaa osallistujia motivoimaan oppilaitaan/opiskelijoitaan käyttämään opiskeltavaa vierasta kieltä aktiivisemmin (puhuminen ja kuullun ymmärtäminen).

Ta­voi­te ja sisältö
Sisällöltään koulutuksen tavoitteena on aina pedagoginen mielekkyys, tvt:n added value -ajattelun vahvistaminen sekä jokaisen osallistujan innostaminen kokeilemaan oppimaansa omassa opetustyössään heti koulutuksen jälkeen.

Koulutuspäivässä osallistujat ovat aktiivisessa roolissa (hands-on) ja saavat henkilökohtaisia kokemuksia videoiden tekemisestä sekä hyödyntämisestä kieltenopetuksessa.

 • Päivän aikana jokainen osallistuja opiskelee (”oppilaanrooli”) videolla esiintymistä ja kuvaamista tabletilla. Osallistujat harjoittelevat myös editoimaan videoita, kun työstämme ryhmissä pienelokuvan (iMovie) – kuten projektitöissä koulussakin.
 • Teemme myös puhutun kielen harjoitteluvideoita Avatar-sovelluksilla (My talking avatar free ja PhotoSpeak).
 • Tutustumme myös erilaisiin YouTube-kanaviin (QR-koodit), joiden sisältöä osallistujat voivat hyödyntää omassa opetuksessa.
 • Päivän toisena isona kokonaisuutena on kuullunymmärtämistehtävien tekeminen. Jokainen kurssilainen harjoittelee tekemään valmiiseen YouTube-videoon monivalinta- ja avoimia kysymyksiä ja valmistaa näin helposti jaettavaa ja korjattavaa oppimateriaalia (YouTube ja EDPuzzle).
 • Koulutuspäivässä tutustutaan myös ääni- ja videomateriaalin jakamiseen sekä oppilastöiden keräämiseen pilvipalvelujen avulla (esim. Google Drive ja SoundCloud).

Koulutus sisältää keskustelua, itsenäistä harjoittelua ja ryhmätyöskentelyä. Koulutuksessa käytetyt esimerkit ovat pääsääntöisesti englannin perus- ja lukio-opetuksesta (kouluttajan oma tausta), mutta harjoitukset soveltuvat täydellisesti muidenkin kielten opettamiseen.

cyperrabbit

Kiletenopettajielle työvälineitä suullisiin ja kuullunymmärtämistehtäviin:

Ha­lu­ai­sit­ko oh­ja­ta op­pi­lai­ta­si/opis­ke­li­joi­ta­si käyt­tä­mään ak­tii­vi­sem­min opis­kel­ta­vaa kiel­tä? Osaat­ko muut­taa pe­rin­tei­set You­Tu­be-vi­de­ot kuul­lun­ym­mär­tä­mis­teh­tä­väk­si tai ko­keek­si? Tee­tät­kö kiel­ten­tun­neil­la kes­kus­te­lu­vi­de­oi­ta ja pien­elo­ku­via – ha­lu­at­ko it­se­kin op­pia vaa­dit­ta­vat tai­dot? Tie­dät­kö, kuin­ka Bri­tan­ni­as­sa li­sä­tään pu­hu­tun kie­len har­joit­te­lua Ava­tar-so­vel­luk­sil­la? Osaat­ko käyt­tää pil­vi­pal­ve­lui­ta ääni- ja vi­de­o­tie­dos­to­jen ja­ka­mi­seen tai ke­rää­mi­seen? Tule mu­kaan ja ota kiel­ten­o­pet­ta­jan digi­loik­ka koh­ti vi­de­oi­den maa­il­maa.

Ha­lu­ai­sit­ko oh­ja­ta op­pi­lai­ta­si/opis­ke­li­joi­ta­si käyt­tä­mään ak­tii­vi­sem­min opis­kel­ta­vaa kiel­tä? Osaat­ko muut­taa pe­rin­tei­set You­Tu­be-vi­de­ot kuul­lun­ym­mär­tä­mis­teh­tä­väk­si tai ko­keek­si? Tee­tät­kö kiel­ten­tun­neil­la kes­kus­te­lu­vi­de­oi­ta ja pien­elo­ku­via – ha­lu­at­ko it­se­kin op­pia vaa­dit­ta­vat tai­dot? Tie­dät­kö, kuin­ka Bri­tan­ni­as­sa li­sä­tään pu­hu­tun kie­len har­joit­te­lua Ava­tar-so­vel­luk­sil­la? Osaat­ko käyt­tää pil­vi­pal­ve­lui­ta ääni- ja vi­de­o­tie­dos­to­jen ja­ka­mi­seen tai ke­rää­mi­seen? Tule mu­kaan ja ota kiel­ten­o­pet­ta­jan digi­loik­ka koh­ti vi­de­oi­den maa­il­maa.

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on li­sä­tä osal­lis­tu­jien vi­deo-osaa­mis­ta, an­taa po­si­tii­vi­sia tvt-ko­ke­muk­sia sekä aut­taa osal­lis­tu­jia mo­ti­voi­maan op­pi­lai­taan/opis­ke­li­joi­taan käyt­tä­mään opis­kel­ta­vaa vie­ras­ta kiel­tä ak­tii­vi­sem­min (pu­hu­mi­nen ja kuul­lun­ym­mär­tä­mi­nen). Si­säl­löl­tään kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on aina pe­da­go­gi­nen mie­lek­kyys, tvt:n ad­ded va­lue -ajat­te­lun vah­vis­ta­mi­nen sekä jo­kai­sen osal­lis­tu­jan in­nos­ta­mi­nen ko­kei­le­maan op­pi­maan­sa omas­sa ope­tus­työs­sään heti kou­lu­tuk­sen jäl­keen.

Si­säl­tö

 • Kou­lu­tus­päi­väs­sä osal­lis­tu­jat ovat ak­tii­vi­ses­sa roo­lis­sa (hands-on) ja saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia ja tai­to­ja vi­de­oi­den te­ke­mi­ses­tä sekä hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kiel­ten­o­pe­tuk­ses­sa. Päi­vän ai­ka­na jo­kai­nen osal­lis­tu­ja opis­ke­lee vi­de­ol­la esiin­ty­mis­tä ja ku­vaa­mis­ta tab­le­til­la. Osal­lis­tu­jat har­joit­te­le­vat myös edi­toi­maan vi­de­oi­ta, kun työs­täm­me pien­ryh­mis­sä kiel­ten­tun­neil­le so­pi­van uu­ti­set-pro­jek­tin (iMo­vie). Teem­me myös pu­hu­tun kie­len har­joit­te­lu­vi­de­oi­ta Ava­tar-so­vel­luk­sil­la (My tal­king ava­tar free ja Pho­toS­pe­ak). Tu­tus­tum­me myös GreenSc­reen-vi­de­oi­den (GreenSc­reen by Do Ink) te­ke­mi­seen ja eri­lai­siin You­Tu­be-ka­na­viin (QR-koo­dit), joi­den si­säl­töä osal­lis­tu­jat voi­vat hyö­dyn­tää omas­sa ope­tuk­ses­sa.
 • Päi­vän toi­se­na iso­na ko­ko­nai­suu­te­na on kuul­lun­ym­mär­tä­mis­teh­tä­vien te­ke­mi­nen. Jo­kai­nen kurs­si­lai­nen har­joit­te­lee te­ke­mään val­mii­seen You­Tu­be-vi­de­oon moni­va­lin­ta- ja avoi­mia ky­sy­myk­siä ja val­mis­taa näin hel­pos­ti ja­et­ta­vaa ja kor­jat­ta­vaa oppi­ma­te­ri­aa­lia (You­Tu­be ja ED­Puzz­le). Kou­lu­tus­päi­väs­sä tu­tus­tu­taan myös ääni- ja vi­de­o­ma­te­ri­aa­lin ja­ka­mi­seen sekä op­pi­las­töi­den ke­rää­mi­seen pil­vi­pal­ve­lu­jen avul­la (esim. Goog­le Dri­ve ja SoundC­loud).
 • Päi­vän toi­se­na iso­na ko­ko­nai­suu­te­na on kuul­lun­ym­mär­tä­mis­teh­tä­vien te­ke­mi­nen. Jo­kai­nen kurs­si­lai­nen har­joit­te­lee te­ke­mään val­mii­seen You­Tu­be-vi­de­oon moni­va­lin­ta- ja avoi­mia ky­sy­myk­siä ja val­mis­taa näin hel­pos­ti ja­et­ta­vaa ja kor­jat­ta­vaa oppi­ma­te­ri­aa­lia (You­Tu­be ja ED­Puzz­le). Kou­lu­tus­päi­väs­sä tu­tus­tu­taan myös ääni- ja vi­de­o­ma­te­ri­aa­lin ja­ka­mi­seen sekä op­pi­las­töi­den ke­rää­mi­seen pil­vi­pal­ve­lu­jen avul­la (esim. Goog­le Dri­ve ja SoundC­loud).
 • Kou­lu­tus si­säl­tää kes­kus­te­lua, it­se­näis­tä har­joit­te­lua ja ryh­mä­työs­ken­te­lyä.
 • Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tyt esi­mer­kit ovat pää­sään­töi­ses­ti eng­lan­nin pe­rus- ja lu­kio-ope­tuk­ses­ta (kou­lut­ta­jan oma taus­ta), mut­ta har­joi­tuk­set so­vel­tu­vat täy­del­li­ses­ti mui­den­kin kiel­ten opet­ta­mi­seen.

Huom!
Ota oma tab­let­ti­lai­te ja kan­net­ta­va tie­to­kone mu­kaa­si kou­lu­tuk­seen. HUOM: ED­Puzz­le-so­vel­luk­sen ”opet­ta­jan suun­nit­te­lu­osio” toi­mii vain kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la. Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu opet­ta­jil­le, jot­ka ovat käyt­tä­neet tab­let­tia ai­kai­sem­min (omaa­vat lait­teen käy­tön al­keet).

KURSSIMAKSUT:

Hinnat vaihtelevat kaupungeittan.

 • Kesäyliopisto laskuttaa kurssin, jos ilmoittaudut heidän sivujensa kautta. Näet hinnan heidän sivuillaan.
 • Jos ilmoittaudut TRYcampsin sivujen kautta, TRYcamps laskuttaa sinua antamaasi osoitteeseen.
  Silloin kurssihinta on 95€ / osallistuja (esim. Vaasassa). Hinta sisältää myös kahvituksen ja materiaalin.

Ilmoittaudu kurssille TÄSTÄ!