Täydennyskoulutusta aikuisille

Tarjoamme koulutuksia opetusalanammattilaisille 
sekä sosiaali- ja kunta-alan eri toimijoille 
esim. kirjastoille, vastaanottokeskuksille ja nuorisotoimelle

Koulutuspäivissämme tutustumme erilaisiin kieltenopetuksen malleihin, ideoihin ja sovelluksiin. Tavoitteena on tukea osallistujien omaa tietoteknistä osaamista aktivoivilla hands-on -harjoituksilla ja kokemuksilla sekä antaa positiivisia kokemuksia opettamisen uusista tuulista tietotekniikan avulla.

Koulutus tutustuttaa osallistujat erilaisiin ohjelmiin ja sovelluksiin, joiden avulla tuetaan oppijoiden omaa aktiivisuutta, luovempaa työskentelyotetta sekä lisätään motivaatiota kielten opiskeluun (Creative Learning). Näitä ohjelmia (osa niistä on ilmaisia) voit käyttää perinteisellä tietokoneella, tabletilla ja / tai älypuhelimella. Tutustumme seminaarissa myös kielten opettajien opetusvälineiksi soveltuviin ohjelmiin, joiden avulla oman oppimateriaalin, erilaisten tehtävien sekä kokeiden suunnitteleminen on mielekästä – jopa hauskaa ja helppoa. Koulutuksessa emme unohda myöskään kieltenopettajien laajaa materiaalipankki eli internetiä.

Sisällöltään koulutusten tavoitteena on aina pedagoginen mielekkyys ja ”added value” -ajattelun tukeminen. Sovelluksia ei siis esitellä ilman osallistujien pedagogisen osaamisen lisääntymisen ja opettajuuden päivittämisen ulottuvuuksia tai ilman käytännönkokemustietämystä. Tämä tehdään erilaisilla keskusteluilla sekä jakamalla hyviä ideoita ja oppituntiesimerkkejä tietotekniikan implementoinnista kieltenopetukseen. 

Tavoitteena on innostaa jokainen osallistuja kokeilemaan uutta aktivoivaa sovellusta omassa opetustyössään heti koulutuksen päätyttyä.

TEEMA 1: Tabletit ja kännykät kieltenopetuksessa

Koulutuspäivässä opit käyttämään erilaisia opetussovelluksia ja -ohjelmia, joita voi käyttää ja hyödyntää kieltenopetuksessa, esimerkiksi:  

  • BookC­re­a­tor (oma työ­kir­ja/muis­tiin­pa­not/vih­ko, ääni/vi­de­o­kir­ja, luok­ka/kou­lu­leh­ti)
  • Sar­ja­ku­vat kielen op­pi­mi­ses­sa (kielioppi, esim. aikamuodot)
  • QR-koo­dit (pis­te­työs­ken­te­ly, ryh­mä­työ ja ky­se­lyt/teh­tä­vät)
  • Sana­ko­keet ja pie­net osaa­mis­ky­se­lyt (esim. Kahoot ja Quizizz)
  • Val­miit oppi­ma­te­ri­aa­lit ver­kos­sa
  • Kie­len­o­pe­tuk­sen pe­lit ja op­pi­mi­sapp­sit
  • Miel­le­kar­tat sa­nas­ton opis­ke­lus­sa (esim. Popplet & Mindomo)
  • Sana­kort­ti-oh­jel­mat (Quiz­let ja Bits­bo­ard)
  • Puhe­har­joi­tus­ten te­ke­mi­nen ja ja­ka­mi­nen opet­ta­jal­le (Chirp & See­saw).

Jokainen osallistuja pääseen vaikuttamaan käytettäviin sovelluksiin ja esittämään toiveita ns. ennakkokyselyssä. Jos jokin on jo tuttu, voit harjoitella vaihtoehtoisella sovelluksella tai syventää osaamistasi jonkun toisen sovelluksen osalta. Me osaamme eriyttää!

Kuopio 19.2. (Accepting NO new participants)
Tampere 30.4. (Accepting NO new participants)
Helsinki 25.9. / 85€ (Accepting NO new participants)

Ilmoittaudu tästä!

Koulutus sisältää luentoa, keskustelua, itsenäistä harjoittelua ja workshop-työskentelyä. Seminaari soveltuu kaikkien asteiden kieltenopettajille, sillä koulutuksessa tutustutaan uusiin opetusvälineisiin, joita opettajat itse suuntaavat omien oppijoittensa ikä- ja osaamistason mukaisesti.

Teenage boy with tablet in library
Teen girl with mobile phone

TEEMA 2: Sähköiset kokeet - työkaluja KAIKILLE opettajille

Ha­lu­ai­sit­ko pi­tää säh­köi­siä ko­kei­ta? Osaat­ko teh­dä pie­nen pika­ky­se­lyn ope­te­tus­ta ai­hees­ta­si? Ky­syt­kö op­pi­joil­ta­si pa­lau­tet­ta oppi­tun­nis­ta­si säh­köi­ses­ti? Tie­dät­kö, mitä op­pi­jat toi­vo­vat, osaa­vat ja ajat­te­le­vat ai­nees­ta­si? Osaat­ko teh­dä ja hyö­dyn­tää yk­si­lö- ja ryh­mä­töis­sä ak­ti­voi­via säh­köi­siä tehtäviä (it­seä vas­taan tai ryh­mit­täin)? 

Tule koulutukseemme! Olemme suunnitelleet workshoppäivän kaikille opettajille, jotka haluavat ottaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöön kokeiden, kyselyiden ja osaamisen tason arvioinnissa. Tässä koulutuksessa opit käyttämään sovelluksia, joilla kuulet jokaisen oppijan äänen – et vain viittavien.

* Ide­oi­daan ja työs­te­tään omien tarpeiden poh­jal­ta ky­se­lyi­tä, oppimispelejä ja ko­kei­ta (esim. Plic­kers, Ka­hoot, Qui­zizz, Forms (O365/Goog­le) ja Soc­ra­ti­ve)

* Har­joi­tel­laan säh­köi­sen ko­keen/kyselyn/pelin työs­tä­mis­tä, pi­tä­mis­tä ja ar­vi­oi­mis­ta – näin toi­mien osal­lis­tu­jat saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia ja kyn­nys imp­le­men­toi­da opit­tu osak­si ar­kea pie­ne­nee.

* Kou­lu­tuk­ses­sa voi sy­ven­tyä myös vain muu­ta­maan oh­jel­maan tai tu­tus­tua kaik­kiin. Eriyt­tä­vä­nä ai­hee­na on BookC­re­a­tor -työ­kir­ja oh­jel­ma (verk­ko­so­vel­lus ja app­si).

Kuopio 20.2. (Accepting NO new participants)
Helsinki 24.9. / 85€ (Accepting NO new participants)

Ilmoittaudu tästä!

TEEMA 3: Työkaluja kieltenopettajille – videot, YouTube & kuullunymmärtämistehtävät:

Ha­lu­ai­sit­ko oh­ja­ta op­pi­lai­ta­si/opis­ke­li­joi­ta­si käyt­tä­mään ak­tii­vi­sem­min opis­kel­ta­vaa kiel­tä? Osaat­ko muut­taa pe­rin­tei­set You­Tu­be-vi­de­ot kuul­lun­ym­mär­tä­mis­teh­tä­väk­si tai ko­keek­si? Tee­tät­kö kiel­ten­tun­neil­la kes­kus­te­lu­vi­de­oi­ta ja pien­elo­ku­via – ha­lu­at­ko it­se­kin op­pia vaa­dit­ta­vat tai­dot? Tie­dät­kö, kuin­ka Bri­tan­ni­as­sa li­sä­tään pu­hu­tun kie­len har­joit­te­lua Ava­tar-so­vel­luk­sil­la? Osaat­ko käyt­tää pil­vi­pal­ve­lui­ta ääni- ja vi­de­o­tie­dos­to­jen ja­ka­mi­seen tai ke­rää­mi­seen? 

Tule mu­kaan ja ota kiel­ten­o­pet­ta­jan digi­loik­ka koh­ti vi­de­oi­den maa­il­maa. Lisäät omaa video-osaamistasi, saat positiivisia tvt-kokemuksia sekä ideoita, kuinka motivoida oppijat puhumaan & kuuntelemaan vierasta kieltä.

Päivän aikana jokainen osallistuja:

* kuvataan tabletilla/älykännykällä ja opiskellaan (”oppijanrooli”) videolla esiintymistä (Kamera, GreenScreen ja Clips)

* harjoitellaan editoimaan videoita, kun työstämme ryhmissä pienelokuvan (iMovie tai Cinemaster for Android) – kuten projektitöissä oppijatkin

* tutustumme puhutun kielen harjoitteluvideo ns. Avatar-sovelluksiin (My talking avatar free ja PhotoSpeak)

* kuuntelemme erilaisia kielenopetuksen YouTube-kanavia (QR-koodit), joiden sisältöä osallistujat voit hyödyntää omassa opetuksessa

* teemme omia kuullunymmärtämistehtäviä valmiista videoista (YouTube ym.) monivalinta- ja avoimia kysymyksiä. Näin teet itse tai oppijasi tekevät helposti jaettavia ja korjattavia oppimateriaaleja (EDPuzzle).

OULU 17.4. (Accepting NO new participants)

VAASA 21.4. (Accepting NO new participants)

Helsinki 26.9. / 85€ (Accepting NO new participants)

Ilmoittaudu tästä!

Video calling

TEEMA 4: Selkokielikoulutusta kaikille

Osaat­ko kirjoittaa selkokielellä? Ovatko tiedotteesi tai julisteesi sellaisia, että niitä on helppo ymmärtää? Tiedätkö, kuinka ohjata maahanmuuttajia tai henkilöitä, joilla on haasteita suomen ymmärtämisessä? Onko kohderyhmässäsi ikäihmisiä tai oppimisen haasteita omaavia, jotka hyötyisivät selkeämmästä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta? 

Tule selkokoulutukseemme! Olemme suunnitelleet workshoppäivän kaikille aikuisille, jotka työskentelevät selkokieltä tarvitsevien kanssa. Kohderyhmäsi voi olla ikäihmiset, maahanmuuttajat, oppimisen- tai elämän haasteita omaavat, pitkäaikaissairaat ja -työttömät sekä kaikki erilaiset oppijat. Me opetamme sinua kirjoittamaan ja/tai antamaan ohjeita selkokielellä. Pohdimme, kuinka selkeä ulkoasu voi auttaa lukijaa hahmottamaan asian tai viestisi paremmin. Vertailemme, että millainen kuva sopii selkotekstin rinnalle. Annamme vinkkejä, kuinka poistat muodollisia ymmärtämisen esteitä ja varmistat, että lukijan tarpeet huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Selkokieli on valtavan voimakas väline – otat sen haltuun koulutuksissamme mm.

* Selkokielen kirjoittamisen perusteet

* Selkoulkoasu ja -kuva. Miten ulkoasu voi pilata hyvänkin tekstin.

Teemme yhteisiä harjoituksia, joista saat kouluttajan henkilökohtaisen palautteen. Voit tuoda mukanasi myös omia tiedostoja, julisteita tai mainoksia, joita työstät koulutuspäivässä.

SEMINAARISYKSY 2019-2020:

Tarjosimme selkokoulutusta osana ES Pedagogican kanssa suunnittelemaamme seminaarikokonaisuutta. Seminaarit järjestettiin Oulussa, Seinäjoella, Savonlinnassa, Rovaniemellä sekä Helsingissä.

Lue tarkempi PDF-esitteemme!

 
Kids in computer class with teacher

KENELLE?

Kurssit sopivat kaikille kieltenopettajille kaikilta asteilta (mukautus), mutta esimerkit tulevat englannista kouluttajien oman taustan johdosta. Jotkut koulutuksemme ovat suunnattuja kaikille opettajille (esim. aineen tai luokanopettajat).

Kurssille ovat tervetulleita kaikki iPadin tai Android -tablettilaitteen käyttäjät. Omaathan kuitenkin laitteen käytön alkeet. Koulutuksessa esimerkit ovat iPadiltä, sillä kouluttaja itse käyttää iPadiä, mutta antaa aina myös vaihtoehtoiset appsit Android-laitteiden käyttäjille.

YLEIStavoitteet

1. Saada ideoita ja positiivisia kokemuksia kielten opetuksesta ja TVT:stä

2. Tuntea iPad & Android -appseja, joilla saat kielten opiskeluun uutta ulottuvuutta

3. Yhdistää tvt ja sanakokeet, kyselyt, oppimistehtävät ja kuullunymmärtäminen

4. Aktivoida oppijat vastaamaan ja kuulla jokaisen ääni/vastaus

5. Saada oppijat puhumaan ja käyttämään opetettavaa kieltä enemmän

6. Innostaa ja motivoida oppimaan ja opettamaan 2020/OPS'16/LOPS'21 hengessä.

Tule koulutukseen - pre-book a seat NOW!

Tilaa TRYcamps-uutiskirje!

Tilaa uutiskirjeemme alta ja saat tiedon mm. uusista tarjouksistamme!

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoa